Termes i condicions

Termes i condicions

Termes i condicions

Aquest lloc web és propietat i està sota el control de Lucas Trading SL (Lucas Fox). Si feu ús d'aquest web accepteu els termes i condicions que detallem a continuació. Lucas Trading SL és una societat limitada espanyola registrada a Espanya amb el CIF B64125438. El nostre domicili fiscal és Ronda Sant Pere 27, 1, 3, 08010 Barcelona, Espanya.

Avís d'exempció de responsabilitat

Aquest lloc web descriu serveis:

-Que proveeix internacionalment Lucas Trading SL i una xarxa d'entitats o pràctiques associades (que poden tenir o no personalitat jurídica o legal) que ofereixen serveis immobiliaris professionals, comercials i residencials. Aquestes empreses internacionals, conjuntament amb Lucas Trading SL, operen sota el nom de Lucas Fox.

Tot i que Lucas Fox dedica tots els esforços possibles a assegurar que tot el que hi ha al lloc web és exacte i complet, només és informatiu, de manera que són dades més indicatives que definitives. Per tant, no fem cap garantia explícita o implícita de l'exactitud de les dades, i, segons el que ens permeten les lleis aplicables, no acceptem cap responsabilitat per errors, inexactituds o omissions, ni per la pèrdua que pugui ser conseqüència directa o indirecta de confiar en els continguts. Els usuaris del web no haurien d'emprendre cap acció ni deixar d'emprendre-la exclusivament segons la informació del portal. Lucas Fox pot corregir o actualitzar el web sense notificar-ho prèviament.

Pel fet de fer disponible el lloc web, Lucas Fox no fa implícita o estableix cap relació professional, financera, d'assessoria o de clients. A través del portal, ni Lucas Fox ni cap altra persona proporcionen serveis professionals, d'assessoria, de consultoria o de cap altre tipus.

Interrupció

Lucas Fox tampoc pot garantir que el web no pateixi interrupcions ni retards, ni l'absència d'errors o de virus. El portal s'ofereix tal com és, sense garanties de cap tipus.

Lucas Fox no serà responsable i no acceptarà cap responsabilitat de possibles virus que puguin infectar-vos l'ordinador a través de l'ús o la descàrrega d'aplicacions (aplicacions .exe incloses) d'aquest lloc web.

Informació important relativa als immobles que presenta el lloc web

  1. Dades: Les dades de cada immoble no són part d’una oferta o d’un contracte. No heu de considerar exactes o factuals les declaracions fetes per Lucas Fox, verbalment o per escrit (“informació”), pel que fa a l’immoble, l’estat en què es troba o el seu valor. Ni Lucas Fox ni cap altre agent associat té cap autoritat per fer declaracions sobre l’immoble, i per tant tota informació està lliure de responsabilitat per part dels agents, venedor/s o arrendador/s. Abans de signar cap document relacionat amb l’immoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si és necessari, en facin una investigació per tal de verificar-ne l’estat i les dimensions.
  2. Fotografies: Les fotografies només mostren parts determinades de l’immoble tal com eren en el moment en què es van fer. Com que les àrees, dimensions i distàncies que es proporcionen només són aproximades, el client les ha de comprovar. Les imatges generades per ordinador només són una indicació de la possible aparença de l’immoble, que pot canviar en qualsevol moment.
  3. Permisos: Qualsevol referència a alteracions o usos de qualsevol part de l’immoble no implica que ja s’hagin obtingut els permisos (d’ordenació, planificació o altres tipus de consentiments) necessaris. El comprador o arrendatari ha d’assegurar-se, mitjançant una inspecció o altres mètodes, que aquests tràmits s’han dut a terme adequadament i que tota la informació és correcta.
  4. IVA: La posició de l’IVA relativa a l’immoble pot canviar sense preavís.
  5. La informació de la pàgina web pel que fa a un immoble és susceptible de canvis en qualsevol moment.

Declaració de drets d'autor

Aquest lloc web és propietat de i està controlat per Lucas Trading SL. Excepte en els casos en què s'expressi el contrari, tota la informació que apareix al web de Lucas Fox (ja es tracti de text o d'imatges) està protegida per drets d'autor i marques registrades, i és propietat o sota la llicència de Lucas Fox. Queda prohibida la descàrrega, mostra o impressió de qualsevol part del contingut excepte a través del vostre propi ordinador i amb la finalitat d'un ús personal, no de negocis. No reproduïu ni feu rèpliques de cap contingut del nostre web.

Enllaços

Els enllaços del web poden dirigir a servidors d'invididus o organitzacions alienes a Lucas Fox. Lucas Fox no dóna cap garantia pel que fa a l'exactitud, puntualitat, adequació o cap altre aspecte de la informació ubicada en aquests servidors, i tampoc els controla ni els promociona.

Si afegiu un enllaç al vostre lloc web, podem sol·licitar-vos que el retireu en qualsevol moment.

Informa't sobre les últimes tendències del mercat immobiliari amb les opinions i l'anàlisi dels nostres experts.

Descarrega-t'ho
Descarrega-t'ho